Prim. dr Tatjana Nikolić - biografija - Pediatric Team
17173
page-template-default,page,page-id-17173,bridge-core-2.5.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Prim. dr Tatjana Nikolić – biografija

* Ime: TATJANA (Vojislav) NIKOLIC
* Rođena: 11. marta 1965. u Beogradu
* Adresa: Svetozara Markovica 43, Beograd* Profesija: pedijatar- neonatolog
* Zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao
pomoćnik direktora klinike i načelnik Odeljenja intenzivne nege novorođenčadi
Visegradska 26, Beograd

* Telefon: Kućni +381 11 2642 302
* Mobilni +381 64 163 53 93
* Posao +381 11 366 3540
* E mail: tatjana.nikolic.65@gmail.com
* Poseduje aktivno znanje engleskog jezika

tatjana-nikolic

STRUČNA BIOGRAFIJA

Osnovne studije
* Мedicinski fakultet Univerziteta u Beogradu studirala od 1983. do 1988.
* Diplomirala 13.12.1988. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom
ocenom 9,53 (devet i 53/100).
* Završila obavezni lekarski staž i položila stručni ispit 1990.
Последипломске студије
* Magisterijum
o Magistarske studije završila 1993. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu
o Uža naučna oblast: Humana reprodukcija
* Doktorat
o Doktorirala 2000. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
o Uža naučna oblast: Neonatologija
* Specijalizacija
o Oblast: Pedijatrija
o Nastavna baza: Univerzitetska dečja klinika u Beogradu/ Medicinski fakultet u
Beogradu. Specijalistički ispit položila 1994. sa odličnim uspehom (ocena 5.0)

* Uža specijalizacija
o Oblast: Neonatologija
o Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009. god

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Trenutno zaposlenje
* Pomoćnik direktora KGA KCS i Načelnik odeljenja neonatalne intenzivne nege,
Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, od 2008.
* Konsultant u Centru za neonatologiju Kliničkog centra Crne Gore od 2013.

Prethodna zaposlenja:
* 1993/2008 Pedijatar u Institutu za neonatologiju u Beogradu
– 1993 do 2005 Odeljenje intenzivne neonatalne nege
– 2005/2008. Načelnik Odeljenja za prijem i specijalizovani
transport

* 1992/ 1993 Profesor stručnih predmeta u Medicinskoj školi Beograd, u Beogradu

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA

* Studijski boravak na Odeljenju neonatologije u Aghia Sofija dečjoj klinici u Atini,
Grčka- apri-maj 1998.
* Studijski boravak u organizaciji Američko Austrijske organizacije na Odeljenju
neonatologije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Gracu, Austria oktobar 2003 .
* Studijski boravak na Odeljenju neonatalne intenzivne nege na Columbia
univerzitetu u Njujorku, SAD- decembar 2003
* American Austrian Founndation Salzburg- Columbia Seminar in Neonatology
2002
* Ultrasonografija CNS- praktični i teoretski kursevi, Belgrade, Kragujevac 2002,
2003
* IPOKRATES Clinical Seminar “Infectious diseases and immunology in the
neonate” , Innsbruck- Austria 2003.
* Kurs reanimacije novorođenčata u organizaciji American Academy of Pediatrics
and American Heart Association, Beograd 2004

* Studijski boravak na Odeljenju pedijatrijske intenzivne nege I neonatologije na
Univerzitetskoj klinici u Haleu, Nemačka mart 2019 .

 

KLINIČKE VEŠTINE
* Inicijalno zbrinjavanje zdravog, rizičnog i ugroženog novorođenčeta
* Kardiorespiratorna reanimacija, uključujući intubaciju novorođenčeta
* Primena surfaktanta
* Praćenje i lečenje terminske i preterminske novorođenčadi sa potrebom za primenom
mera intenzivne nege i lečenja
* Primena mera respratorne podrške uključujući NCPAP, neinvazivnu mehaničku
ventlaciju, konvencionalnu i visokofrekventnu mehaničku ventlaciju
* Torakocenteza sa torakalnom drenažom pneumotoraksa
* Plasiranje arterijskog i venskog umbilikalnog katetera
* Primena hemodinamske potopre
* Primena fototerapije i eksangvinotransfuzje (EST)
* Planiranje enteralne i parenteralne ishrane ekstremno nezrele i bolesne novorođenčadi
* Specijalizovani transport vitalno ugrožene novorođenčadi
* Dugoročno praćenje visoko-rizične i prevremeno rođene novorođenčadi
* Savetodavni rad sa roditeljima (antenatalno i postnatalno) u slučajevima vioko rizične
trudnoće i prevremenog porođaja
* Ehosonografija CNS

 

NAUČNI RAD
* Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2018. god
* Predavač Katedre za neonatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu od
2002.god

o mentor 35 radova uže specijalizacije iz oblasti neonatologije

* Predavač po pozivu na istaknutim domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti
perinatologije i neonatologije

* Stručni radovi

o Autor i koautor 47 radova publikovanih u časopisima i zbornicima (4 u
časopisima sa JCR liste, 1 indeksiran u MEDLINE bazi podataka, 8 u
časopisima nacionalnog značaja
o Autor poglavlja 7 knjiga i udžbenika iz oblasti neonatologije, pedijatrije,
akušerstva i anestezije.
* Recenzent časopisa "Srpski arhiv".

 

NAGRADE I PRIZNANJA ZA DOSADAŠNJI RAD
Primarijat 2006. god
Zahvalnica Instituta za neonatologiju 2008. god
Diploma Srpskog lekarskog društva 2014. god
Naučno zvanje 2018. god
Plaketa Srpskog lekarskog društva 2018. god